Zákon o volebnej kampani

Publikované október 30, 2018, Autor: Veronika Basta


181/2014
ZÁKON z 29. mája 2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky vedenia a financovania volebnej kampane pre voľby podľa osobitného predpisu.1)

§ 2

Volebná kampaň

(1) Volebná kampaň na účely tohto zákona je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia,2) koalície politických strán a politických hnutí, kandidátov a tretích strán podľa § 8, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa osobitného predpisu.1) Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech subjektov podľa prvej vety.

(2) Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

(3) Činnosť iných subjektov ako ustanovených v odseku 1 na podporu alebo v neprospech politických strán, koalícií politických strán a kandidátov sa v čase ustanovenom na volebnú kampaň zakazuje.

§ 6

Financovanie volebnej kampane nezávislými kandidátmi

(1) Nezávislý kandidát môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť sumu, do ktorej sa započítava aj daň z pridanej hodnoty, takto
a) na funkciu predsedu samosprávneho kraja najviac 250 000 eur,
b) na funkciu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na funkciu primátora mesta Košice najviac 250 000 eur,
c) na funkciu primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti s počtom obyvateľov
1. od 60 001 do 120 000 obyvateľov najviac 100 000 eur,
2. od 30 001 do 60 000 obyvateľov najviac 70 000 eur,
3. od 16 001 do 30 000 obyvateľov najviac 50 000 eur,
4. od 10 001 do 16 000 obyvateľov najviac 20 000 eur,
5. od 5 001 do 10 000 obyvateľov najviac 10 000 eur,
6. od 2 001 do 5 000 obyvateľov najviac 5 000 eur,
7. do 2000 obyvateľov najviac 2 000 eur.

(2) Do súm podľa odseku 1 sa započítavajú aj náklady na volebnú kampaň nezávislého kandidáta, ak nezávislý kandidát podľa odseku 1 kandiduje v tých istých voľbách ako nezávislý kandidát na funkciu poslanca samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva.

(3) Za náklady nezávislého kandidáta na volebnú kampaň sa považuje súčet všetkých finančných prostriedkov, darov a iných bezodplatných plnení oceniteľných peniazmi, ktoré nezávislý kandidát vynaloží na úhradu platenej inzercie alebo reklamy a na úhradu za zhotovenie reklamných programov, plagátov, letákov a iných propagačných materiálov a predmetov, bez ohľadu na to, či povinnosť úhrady vznikla priamo nezávislému kandidátovi alebo tretím osobám. Do súm podľa odseku 1 sa započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu kandidáta, ktoré kandidát vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.

(4) Nezávislý kandidát môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň iba od subjektov uvedených v § 5 ods. 3.

(5) Nezávislý kandidát nesmie prijať dar ani iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň od subjektov uvedených v § 5 ods. 4.

(6) Nezávislý kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja a nezávislý kandidát na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu starostu mestskej časti v obci nad 5 000 obyvateľov musí viesť finančné prostriedky určené na volebnú kampaň na osobitnom účte v banke. Na osobitný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Na požiadanie musí nezávislý kandidát preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.

(7) Údaje na osobitnom účte podľa odseku 6 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi nezávislý kandidát ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.

(8) Na osobitný účet možno vkladať finančné prostriedky do 48 hodín predo dňom konania volieb. Na osobitný účet nesmú byť prijaté finančné prostriedky po lehote podľa prvej vety.

(9) Výpisy z účtu podľa odseku 6 musí nezávislý kandidát uchovávať päť rokov od ich vydania.

(10) Nezávislý kandidát vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia daru alebo iného bezodplatného plnenia, ich hodnoty a identifikačných údajov darcu alebo identifikačných údajov zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie. Na účely započítania daru alebo iného bezodplatného plnenia do nákladov na volebnú kampaň je nezávislý kandidát povinný započítať rozdiel medzi cenou uvedenou v zmluve a cenou obvyklou.

(11) Nezávislý kandidát vedie osobitnú evidenciu o použití prostriedkov podľa odsekov 6 a 10 na volebnú kampaň v členení
a) náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b) náklady na úhradu platenej inzercie, reklamy alebo politickej reklamy,
c) náklady na úhradu volebných plagátov,
d) cestovné výdavky,
e) prehľad darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnoty,
f) všetky ostatné náklady nezávislého kandidáta na svoju propagáciu,
g) prehľad nákladov, ktoré nezávislý kandidát vynaložil na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a číslo platobného účtu vedeného v banke, z ktorého boli náklady uhradené; ak žiadne náklady nevynaložil, doloží o tom čestné vyhlásenie.

(12) Nezávislý kandidát je povinný na požiadanie ministerstva vnútra predložiť doklady a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa evidencií podľa odsekov 6, 10 a 11 do desiatich dní od doručenia žiadosti.

(13) Doklady z evidencie podľa odsekov 10 a 11 musí nezávislý kandidát uchovávať najmenej päť rokov od ukončenia volebnej kampane.

(14) Nezávislý kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja a nezávislý kandidát na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu starostu mestskej časti v obci nad 5 000 obyvateľov je povinný zverejniť na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch, ktoré vynaložil na volebnú kampaň v členení podľa odseku 11, a doručiť ju ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb.

(15) Ministerstvo vnútra zverejní na svojom webovom sídle správu podľa odseku 14 do 30 dní od jej doručenia v listinnej podobe a je prístupná verejnosti na päť rokov; ak ide o správu kandidátov na funkciu podľa odseku 1 písm. b) a c), je lehota na zverejnenie správy 90 dní.

(16) Ak volebnú kampaň na funkcie uvedené v odseku 1 vedie kandidát uvedený na kandidátnej listine politickej strany sám, vzťahujú sa na neho ustanovenia tohto paragrafu rovnako ako na nezávislého kandidáta. Z volebnej kampane takého kandidáta musí byť zrejmé, že je na kandidátnej listine politickej strany.

§ 7

Financovanie volebnej kampane politickou stranou vo voľbách do orgánov územnej samosprávy

Politická strana, ktorá vedie volebnú kampaň vo voľbách do orgánov územnej samosprávy, môže na túto kampaň vynaložiť najviac 500 000 eur. Na limit nákladov politickej strany sa primerane vzťahuje aj § 3 ods. 1 druhá veta . Politická strana je povinná postupovať podľa § 3 ods. 2 až 10. Politická strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch, ktoré vynaložila na volebnú kampaň v členení podľa § 3 ods. 8, a doručiť ju ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb. Ministerstvo vnútra zverejní správu podľa predchádzajúcej vety na svojom webovom sídle do 30 dní od jej doručenia a je prístupná verejnosti na päť rokov.

§ 8

Volebná kampaň vedená treťou stranou

(1) Treťou stranou na účely tohto zákona je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zaevidovaná Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“).

(2) Treťou stranou na účely tohto zákona nemôže byť
a) štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
b) právnická osoba, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
c) právnická osoba, v ktorej má majetkovú účasť štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
d) verejnoprávna inštitúcia a právnická osoba zriadená zákonom,
e) fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f) právnická osoba, ktorá má sídlo v zahraničí.

(3) Žiadosť o zaevidovanie musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, a obchodné meno a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, názov a sídlo, právnu formu a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ide o právnickú osobu. Žiadosť sa podáva na tlačive, ktoré zverejňuje štátna komisia na svojom webovom sídle.

(4) Ak je žiadosť o zaevidovanie úplná, štátna komisia zaeviduje tretiu stranu bezodkladne. Na evidenciu tretích strán sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Tretia strana môže začať volebnú kampaň, len čo bola zverejnená v zozname podľa odseku 5.

(5) Zoznam tretích strán zverejňuje štátna komisia na svojom webovom sídle. Zoznam musí byť verejne prístupný; musí byť prístupný aj po ukončení volebnej kampane, a to šesť mesiacov od vyhlásenia výsledkov volieb. Číslo občianskeho preukazu a dokladu o pobyte nie je súčasťou zverejňovaných ani sprístupňovaných údajov.

(6) Zoznam tretích strán vedie štátna komisia samostatne pre každé voľby.

(7) Tretia strana môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 100 000 eur, a ak ide o voľby do orgánov územnej samosprávy, najviac 25 000 eur.

(8) Finančné prostriedky určené na volebnú kampaň musí tretia strana viesť na osobitnom účte v banke. Údaje na osobitnom účte musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi tretia strana v listinnej podobe alebo elektronickej podobe ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.

(9) Na osobitný účet podľa odseku 8 musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného platobného účtu. Na požiadanie ministerstva vnútra musí tretia strana preukázať, kto je vlastníkom platobného účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.

(10) Na osobitný účet možno vložiť finančné prostriedky do 48 hodín predo dňom konania volieb. Na osobitný účet nesmú byť prijaté finančné prostriedky po lehote podľa prvej vety. Vlastník osobitného účtu je povinný zabezpečiť, aby po lehote podľa prvej vety nemohli byť na osobitný účet pripísané finančné prostriedky.

(11) O použití prostriedkov na volebnú kampaň tretia strana vedie evidenciu, ktorá obsahuje
a) náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b) náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
c) náklady na umiestňovanie volebných plagátov,
d) náklady neuvedené v písmenách a) až c) vynaložené na volebnú kampaň.

(12) Doklady z evidencie podľa odseku 11 a výpisy z účtu musí tretia strana uchovávať najmenej päť rokov od ukončenia volebnej kampane.

(13) Tretia strana je povinná na požiadanie ministerstva vnútra predložiť doklady podľa odsekov 8 a 11 a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa týchto dokladov do desiatich dní od doručenia žiadosti.

(14) Tretia strana je povinná do desiatich dní po ukončení volebnej kampane zverejniť prehľad nákladov podľa odseku 11 na svojom webovom sídle na dobu 60 dní.

§ 9

Kontrola volebnej kampane

(1) Kontrolu volebnej kampane podľa tohto zákona (ďalej len „kontrola“) vykonávajú
a) ministerstvo vnútra a
b) okresný úrad.

(2) Okresný úrad vykonáva kontrolu podľa poverenia ministerstva vnútra. Poverenie musí byť v listinnej podobe, ak to vyžaduje situácia, môže byť doručené okresnému úradu aj elektronicky. Okresný úrad je povinný zaslať záznam podľa odseku 6 bezodkladne ministerstvu vnútra a kontrolovanému subjektu.

(3) Na kontrolu sa vzťahujú všeobecné zásady kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.9)

(4) Ministerstvo vnútra a okresný úrad sú oprávnené vyžadovať od kontrolovaného subjektu všetky informácie a doklady, o ktorých je povinný viesť evidenciu podľa tohto zákona.

(5) Ministerstvo vnútra a okresný úrad sú oprávnené uložiť v blokovom konaní poriadkovú pokutu do 300 eur tomu, kto neposkytne pri kontrole súčinnosť potrebnú na vykonanie kontroly.

(6) O vykonaní kontroly sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje
a) označenie kontrolného orgánu,
b) označenie kontrolovaného subjektu,
c) predmet kontroly,
d) dátum a miesto vykonania kontroly,
e) popis zisteného stavu, ak ide o kontrolu na mieste,
f) výsledok vykonanej kontroly,
g) meno, priezvisko toho, kto kontrolu vykonal, jeho podpis a odtlačok úradnej pečiatky.

(7) Ministerstvo vnútra a okresný úrad sú oprávnené pri výkone kontroly podľa tohto zákona spracúvať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje, s ktorými prídu do styku pri výkone kontrolnej činnosti podľa tohto zákona.

primerane aj na vysielanie politickej reklamy a diskusných programov pred druhým kolom volieb.

§ 12

Spoločné ustanovenia k vysielaniu politickej reklamy podľa § 10 a 11

(1) Vysielanie politickej reklamy je povolené len v čase začínajúcom sa 21 dní predo dňom konania volieb a končiacom sa 48 hodín predo dňom konania volieb.

(2) Zodpovednosť za obsah politickej reklamy majú kandidujúce politické strany, kandidujúce koalície politických strán a kandidáti na prezidenta.

(3) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou zabezpečia na začiatku a na konci vysielania politickej reklamy jeho zreteľné označenie a oddelenie od ostatných programov a iných zložiek programovej služby odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie.

(4) Politickú reklamu je zakázané vysielať v čase, ktorý je v rozhlasovom vysielaní a v televíznom vysielaní vyhradený na reklamu. Na čas poskytnutý na vysielanie politickej reklamy sa nevzťahujú obmedzenia časového rozsahu vysielanej reklamy podľa osobitného predpisu.13)

(5) Za politickú reklamu na účely tohto zákona sa nepovažuje vysielanie spravodajských programov a publicistických programov, ak sa realizujú v súlade s programovou službou.

(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 a ustanovenia § 10 a 11 sa nevzťahujú na vysielanie prostredníctvom internetu.

(7) Porušenie pravidiel vysielania politickej reklamy podľa tohto zákona sa postihuje podľa osobitného predpisu.14)

§ 13

Vysielanie počas volebnej kampane pre voľby do orgánov územnej samosprávy

(1) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou môžu na čas ustanovený v § 12 ods. 1 vyhradiť vysielací čas na diskusné programy pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, starostu obce, primátora mesta a poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva alebo miestneho zastupiteľstva v rozhlasovom vysielaní a televíznom vysielaní tak, aby určením času vysielania nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený.

(2) Vysielanie iných programov ako programov uvedených v odseku 1, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie osôb oprávnených voliť v prospech alebo v neprospech kandidáta, je zakázané.

§ 14

Zverejňovanie informácií o kandidujúcich subjektoch počas volebnej kampane

(1) Zverejňovať informácie o kandidujúcich politických stranách, kandidujúcich koalíciách politických strán, kandidátoch na prezidenta a kandidátoch na funkcie do orgánov územnej samosprávy v ich prospech alebo neprospech v rozhlasovom vysielaní, v televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických publikáciách, neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve je 48 hodín pred začiatkom volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania zakázané.

(2) Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na vysielanie prostredníctvom internetu.

§ 15

Transparentnosť volebnej kampane

(1) Každý, kto vedie volebnú kampaň podľa tohto zákona, je povinný zabezpečiť, aby odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky.

(2) Ak ide o drobné reklamné predmety, ako sú odznaky, perá, kľúčenky, prívesky, prípadne iné, z údajov podľa odseku 1 sa na nich uvádza len údaj o objednávateľovi. Ustanovenie prvej vety sa vzťahuje aj na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd.

§ 16

Umiestňovanie volebných plagátov

Obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť, všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.

§ 17

Volebné prieskumy

V čase 14 dní predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov. Ak sa koná druhé kolo volieb prezidenta, výsledky volebných prieskumov je zakázané zverejňovať v čase sedem dní predo dňom konania druhého kola volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania.

§ 18

Spoločné ustanovenia o nakladaní s prostriedkami na osobitných účtoch

(1) Ak obdarovaný nechce prijať prostriedky poukázané na svoj osobitný účet, bezodkladne tieto prostriedky vráti na účet darcu.

(2) S prostriedkami na osobitnom účte nepoužitými na volebnú kampaň nemožno nakladať 90 dní po vyhlásení výsledkov volieb a počas konania vo veci porušenia pravidiel financovania volebnej kampane.

(3) Ak boli finančné prostriedky z osobitného účtu vybrané v hotovosti, je majiteľ osobitného účtu povinný viesť evidenciu o použití týchto prostriedkov.

§ 19

Správne delikty

(1) Štátna komisia uloží politickej strane pokutu od 30 000 eur do 300 000 eur, ak
a) vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo
b) poruší zákaz podľa § 17.

(2) Ministerstvo vnútra uloží politickej strane pokutu od 10 000 eur do 100 000 eur, ak
a) prekročí prípustnú sumu nákladov podľa § 3 ods. 1 a § 6 ods. 16,
b) nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 3, 5 alebo 6,
c) nedoručí doklady alebo neposkytne informáciu podľa § 3 ods. 10,
d) nedoručí záverečnú správu podľa § 4 ods. 3,
e) poruší povinnosť podľa § 15 alebo
f) nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.

(5) Štátna komisia uloží nezávislému kandidátovi pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak
a) vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo
b) poruší zákaz podľa § 17.

(6) Ministerstvo vnútra uloží nezávislému kandidátovi pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak
a) prekročí prípustnú sumu nákladov podľa § 6 ods. 1 a 16,
b) nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 6, 12, 13 alebo 14,
c) poruší povinnosť podľa § 15 alebo
d) nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.

(7) Štátna komisia uloží tretej strane pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak
a) vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo
b) poruší zákaz podľa § 17.

(8) Ministerstvo vnútra uloží tretej strane pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak
a) prekročí prípustnú sumu nákladov podľa § 8 ods. 7,
b) nesplní povinnosť podľa § 8 ods. 8, 11 alebo 12,
c) poruší povinnosť podľa § 15 alebo
d) nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.

(9) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky uloží vydavateľovi periodickej alebo neperiodickej publikácie alebo tlačovej agentúre pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak poruší obmedzenie podľa § 15 alebo zákaz podľa § 17.

(10) Ministerstvo vnútra uloží pokutu od 3 000 eur do 10 000 eur právnickej osobe, ktorá poruší zákaz podľa § 2 ods. 3, a pokutu 100 000 eur, ak poruší zákaz podľa § 17.

(11) Pokuty podľa odsekov 1 až 10 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa štátna komisia, ministerstvo vnútra alebo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dozvedelo o porušení zákona, najneskôr však do troch rokov od porušenia zákona.

(12) Pri ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výške sa prihliada na závažnosť, spôsob konania a trvanie protiprávneho stavu.

(13) Na konanie o pokutách sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

(14) Proti rozhodnutiu štátnej komisie podľa odsekov 1, 3, 5 a 7 nemožno podať odvolanie.

(15) O odvolaní proti rozhodnutiu ministerstva vnútra rozhoduje štátna komisia.

§ 20

Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) po uplynutí času podľa § 2 ods. 2 na verejne prístupnom mieste propaguje politickú stranu alebo kandidáta vo voľbách, najmä slovnými prejavmi, umiestňovaním volebných plagátov alebo poskytovaním vecných darov,
b) poruší zákaz podľa § 2 ods. 3,
c) prisľúbi voličovi finančnú odmenu alebo vecný dar za hlasovací lístok, ktorý volič nevložil do volebnej schránky, alebo
d) ako volič prevezme finančnú odmenu alebo vecný dar za hlasovací lístok, ktorý nevložil do volebnej schránky.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) uloží okresný úrad pokutu od 300 eur do 1000 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. c) a d) pokutu od 300 eur do 3000 eur.

(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.


Pridaj komentár