Financovanie

Ako som financovala svoju predvolebnú kampaň

Vzhľadom k tomu, že mojim cieľom bolo a je bojovať proti vizuálnemu smogu v našej obci, nemala som svoj predvolebný bilboard. Okrem sociálnych sietí, tejto webovej stránky a stretnutia s voličmi som na propagáciu svojho predvolebného programu použila letáky, ktoré boli roznesené v zákonnej lehote t.j. pred volebným moratóriom (48 hodín pred dňom konania volieb) do poštových schránok.

181
ZÁKON
z 29. mája 2014
o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

§ 6
Financovanie volebnej kampane

Evidencia o použití prostriedkov na volebnú kampaň:
a) náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky – 0 EUR,
b) náklady na úhradu platenej inzercie, reklamy alebo politickej reklamy na facebooku: 125.13 EUR (stav ku 08.11. 2018)
c) náklady na úhradu volebných plagátov – 223,20 EUR / s DPH – farebná tlač predvolebných letákov,
d) cestovné výdavky – 0 EUR,
e) prehľad darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnoty – 0 EUR,
f) všetky ostatné náklady kandidáta na svoju propagáciu:
– web hosting: 35,92 EUR / s DPH
– úprava webovej stránky: 100 EUR
– prenájom Domu kultúry v Rovinke dňa 7.11. na 1 hodinU – 20 EUR

– Slovenská Pošta: roznos letákov v obci – 11,76 EUR

CELKOVÉ NÁKLADY NA VOLEBNÚ KAMPAŇ = 516,01 EUR výlučne z vlastných zdrojov

g) prehľad nákladov, ktoré kandidát vynaložil na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a číslo platobného účtu vedeného v banke, z ktorého boli náklady uhradené; ak žiadne náklady nevynaložil, doloží o tom čestné vyhlásenie.

 

Čestné prehlásenie o nákladoch vynaložených v čase

začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb

 

Ja, Veronika Basta, kandidátka na starostku obce Rovinka,

týmto

č e s t n e   p r e h l a s u j e m,

že som nevynaložila žiadne náklady na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.

Som si vedomá toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé alebo závažným spôsobom zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom.

V Rovinke, dňa 08.11.2018                                                                                                 Veronika Basta